Version: 2.1.0.21

cybox.core.frequency module

class cybox.core.frequency.Frequency[source]

Bases: mixbox.entities.Entity

XML binding class: cybox.bindings.cybox_core.FrequencyType
rate
XML Binding class name: rate
Dictionary key name: rate
scale
XML Binding class name: scale
Dictionary key name: scale
trend
XML Binding class name: trend
Dictionary key name: trend
units
XML Binding class name: units
Dictionary key name: units